ادارات كتابخانه هاي عمومي شهرستانهاي تابعه

اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان زنجان
زنجان – خيابان سعدي وسط - جنب مسجد عباس قلي خان – كتابخانه عمومي سهروردي - تلفكس 024333226061
رييس اداره شهرستان: آقاي سيروس نعمتي
 وب سايت : http://www.zpl.ir
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان ابهر
ابهر –خيابان طالقاني- كتابخانه‌ عمومي علامه طباطبايي- تلفكس 02435230808
رييس اداره شهرستان: آقاي عبدالحسين بختياري
 وب سايت :http://www.abharpl.ir
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خرم‌دره
خرم‌دره - خيابان امام خميني- اول شهرك قدس- طبقه فوقاني كتابخانه‌ عمومي كوثر- تلفكس : 02435533399
رييس اداره شهرستان :خانم ليلا صباغي
وبلاگ : http://liboffice.blogfa.com
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خدابنده
خدابنده –خيابان امام – جنب ثبت احوال- كتابخانه‌ عمومي فجر – تلفكس: 02434222849
رييس اداره شهرستان: آقاي سيد مهدي موسوي
وبلاگ : http://www.libkhodabandeh.vcp.ir
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان ايجرود
ايجرود- زرين آباد - كتابخانه‌ عمومي مولوي – تلفكس : 02436722559
رييس اداره شهرستان :آقاي مهدي دوستي

اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان سلطانيه
سلطانيه - بلوار امام خميني(ره) - كوچه ارشاد - كتابخانه عمومي وليعصر(عج)
رئيس اداره شهرستان: آقاي سيد مجيد مير محمدي

اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان طارم
طارم – آب بر- كتابخانه‌ عمومي مجمتع شهيد بهشتي- تلفكس : 02422822691
رييس اداره شهرستان :آقاي صادق نظري
اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان ماهنشان
ماهنشان – خيابان آيه ا … خويي- كتابخانه‌ عمومي شهيد رجايي- تلفكس : 02436222020
رييس اداره شهرستان : آقاي سبحان عجملو
وب سايت : http:// www.mahneshanpl.ir

بيشتر
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما