منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان


ردیف 97/07 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 18 77 95
2 زیر بنا 4776 30504 35280
3 موجودی کتاب(نسخه) 233108 1045547 1278655
4 متوسط امانت ماهانه 19615 59779 79394
5 اعضاء فعال 25262 55160 80422