منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود
 
اولويت­هاي پژوهشي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان در سال 1392
 
 
1.    خدمات مشاوره اي كتاب براي مراجعين كتابخانه­هاي عمومي
 
2.      فعاليتها و خدمات جنبي در كتابخانه­هاي عمومي استان و ساير استانها
 
3.     خدمات كتابخانه­هاي عمومي براي گروههاي خاص(نابينايان، معلولان ،كم سوادان، نوسوادان و...)
 
4.      كاهش هزينه و صرفه جويي منابع انرژي در كتابخانه‌هاي عمومي كشور
 
5.     سنجش ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات كتابخانه هاي عمومي
 
6.      مشاركت‌هاي مردمي در توسعه كتابخانه‌هاي عمومي(وقف، خيرين و ...)
 
بيشتر