منو
نحوه مشاركت با اداره كل
كتابخانه هاي عمومي
استان زنجان


 • وقف و اهداء ساختمان براي تاسيس كتابخانه عمومي
 • وقف و اهداء زمين براي ساخت كتابخانه عمومي
 • مشاركت در تاسيس كتابخانه عمومي
 • تاسيس كتابخانه عمومي توسط بخش غيردولتي ( شامل : اشخاص حقيقي يا حقوقي ، سازمانها و ... )
 • تاسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل
 • اهداي كتاب به كتابخانه هاي عمومي
 • اهداي تجهيزات كتابخانه اي و رفاهي به كتابخانه هاي عمومي
 • اهداي كمك هاي مالي جهت تاسيس ، تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي
 • همكاري در برنامه‌هاي مطالعاتي نهاد
 • مشاركت در برنامه‌هاي ارتقاي مطالعه مفيد اقشار مختلف
 • همكاري در مسابقات كتابخواني
 • واگذاري و يا خريد حقوق ناشر و مولف براي عرضه در فضاي مجازي براي بهره‌برداري عمومي
 • بهره گيري از طرح ها و برنامه هاي مفيد و ساير مشاركتهاي فكري در حوزه كتابخانه‌هاي عمومي

 
اهداء يا واگذاري حق انتفاع ساختمان
 براي تاسيس كتابخانه عمومي
 
1- اهداء ساختمان:
الف : ارائه درخواست واگذاري و بررسي اوليه از مكان پيشنهادي
الف-1: ارائه درخواست كتبي شخص يا نماينده قانوني واگذار كننده به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان
تبصره : ارائه مدارك قانوني دال بر وكالت قانوني شخص يا سازمان واگذار كننده در موارديكه شخص نماينده قانوني واگذار كننده باشد ضروري است .
الف-2: بازديد كارشناسي از محل مورد نظر توسط كارشناسان نهاد كتابخانه هاي عمومي
 
ب  : ارائه مدارك ذيل به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان مربوطه
ب-1 : تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي ساختمان
ب-2 : تكميل فرم مشخصات كتابخانه جديدالتاسيس  

ج  : امضاي قرارداد واگذاري ساختمان مطابق با نمونه هاي ارسالي اداره كل امور مشاركتها و شهرداري ها نهاد كتابخانه هاي عمومي و انجام ساير امور مربوطه مطابق با مفاد تعهدات مندرج درقرارداد منعقده في مابين نهاد و واگذاركننده
 

2-واگذاري حق انتفاع (بهره برداري) ساختمان :            
واگذاري حق انتفاع يا بهره برداري از ساختمان جهت استفاده به عنوان كتابخانه در مورد ساختمان هايي است كه يا از نظر حقوقي امكان واگذاري مالكيت آنها وجود ندارد مانند مساجد ، تكايا، حسينيه ها زيارتگاه ها و . . . و يا اماكن غير وقفي كه مالك طي مدت زمان مشخص حق بهره برداري از آن را   به عنوان كتابخانه به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور واگذار مي نمايد .
 
الف : ارائه درخواست واگذاري و بررسي اوليه از مكان پيشنهادي
الف-1: ارائه درخواست كتبي شخص يا نماينده قانوني واگذار كننده به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تبصره : ارائه مدارك قانوني  دال بر وكالت قانوني شخص يا سازمان واگذار كننده در موارديكه شخص نماينده قانوني واگذار كننده باشد ضروري است .
الف-2: بازديد كارشناسي از محل مورد نظر توسط كارشناسان نهاد كتابخانه هاي عمومي
 
ب : ارائه مدارك ذيل به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان مربوطه
ب-1: تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت يا حق بهره برداري رسمي ساختمان
ب-2: ارائه مشخصات فني و عمومي ساختمان پيشنهادي براي تاسيس كتابخانه عمومي
 
ج- امضاي قرارداد واگذاري حق انتفاع مطابق با نمونه هاي ارسالي اداره كل امور مشاركتها و شهرداري ها نهاد كتابخانه هاي عمومي و انجام ساير امور مربوطه مطابق با مفاد تعهدات مندرج درقرارداد منعقده في مابين نهاد و واگذاركننده.
 
  
 اهداء زمين براي ساخت كتابخانه عمومي
 
الف : ارائه درخواست واگذاري و بررسي اوليه از مكان پيشنهادي
الف–1: ارائه درخواست كتبي شخص يا نماينده قانوني واگذار كننده به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان
تبصره : ارائه مدارك قانوني دال بر وكالت قانوني شخص يا سازمان واگذار كننده(( در موارديكه شخص نماينده قانوني واگذار كننده باشد ضروري است ))
الف-2: بازديد كارشناسي از محل مورد نظر توسط كارشناسان نهاد كتابخانه هاي عمومي
 
ب : ارائه مدارك ذيل به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان مربوطه:
ب-1:  تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي زمين
ب-2:  كروكي زمين اهدايي مطابق با استاندارد نظام مهندسي
         
 ج: امضاي قرارداد واگذاري زمين مطابق با نمونه هاي ارسالي اداره كل امور مشاركتها و شهرداري‌هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي و انجام ساير امور مربوطه مطابق با مفاد تعهدات مندرج درقرارداد منعقده في مابين نهاد و واگذاركننده.
 
 
مشاركت در تاسيس كتابخانه عمومي
 
تاسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل :
الف :شرايط عمومي
1- كتابخانه هاي مذكور براي ارائه خدمات به عموم مردم تابع ضوابط حاكم بر كتابخانه هاي عمومي مي باشند .
2- كتابخانه مورد نظر بايد از فضاي مناسب و تجهيزات لازم منطبق با يكي از درجه بندي هاي تعريف شده نهاد برخوردار باشد .
3- تأمين نيروي انساني شامل كاركنان و كتابداران كتابخانه هاي موصوف وپرداخت حقوق و مزاياي آنان برعهده مؤسس مي باشد.
4- معرفي يك نفر به عنوان مديرمسؤول كتابخانه با شرايط ذيل :
   4-1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
   4-2- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
   4-3- سلامت بهداشتي و عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر .
   4-4- عدم سوء پيشينه كيفري.
   4-5- داشتن حداقل 23 سال سن.
   4-6- داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني
      ( در موارد استثناء متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي به تشخيص انجمن كتابخانه عمومي منطقه مربوطه تعيين مي شود)
 
     ب- مدارك لازم جهت تاسيس كتابخانه عمومي مستقل و مشاركتي:
 - ارائه درخواست كتبي شخص حقيقي يا بالاترين مقام اجرايي اشخاص حقوقي متقاضي، با رعايت ضوابط حاكم بر امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور و   اوراق بهادار، به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان مربوطه. ( لينك دانلود آدرس ادارات كل استان ها)
 - تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي اشخاص حقيقي مؤسس و مدير مسؤول .
 - تصويرگواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي مؤسس و مدير مسؤول    ( اشخاص حقيقي ذكور).
 - گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مؤسس و مدير مسؤول.
 - تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدير مسؤول .
 - دو قطعه عكس (4*3 ) پشت نويسي شده .
 - معرفي نامه مدير مسؤول يا نماينده تام الاختيار توسط مؤسس.
 - تكميل پرسشنامه هاي مربوطه.
 - پاسخ استعلام مديريت حراست نهاد (يا نماينده اين واحد در هر استان).
 - تأييديه استحكام بنا و ساختمان كتابخانه عمومي مربوطه توسط نهاد يا ادارات كل كتابخانه هاي عمومي استان ها. 
 
 
اهداي كتاب به كتابخانه هاي عمومي
كتاب نقش اساسي و كليدي در گسترش فرهنگ مطالعه و بالا بردن سواد اطلاعاتي مردم را داراست . با اين وصف يكي از راه هاي جذب مشاركت هاي مردمي ، اهداء كتاب به كتابخانه هاي عمومي است.
 به منظور سهولت در اهداي كتاب و در صورت امكان فهرستي از كتب اهدايي خود تهيه نموده و با مراجعه به اداره كل كتابخانه هاي استان يا دبيرخانه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه نسبت به اهداي كتاب به كتابخانه يا كتابخانه هاي عمومي مورد نظر خود اقدام نمود.
 
اهداي تجهيزات كتابخانه اي و رفاهي به كتابخانه هاي عمومي
 
بي شك تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور به وسايل و امكانات رفاهي كمك شاياني در خدمات رساني عمومي به جامعه استفاده كننده مي نمايد.خيرين گرامي با توجه به علاقمندي خود و با عنايت به نياز هاي كتابخانه يا كتابخانه هاي مد نظر خود در هر نقطه از كشور عزيزمان مي‌توانند نسبت به تامين يا تهيه تجهيزات موردنياز و اهداي آن اقدام نمايند.
 
 
 
اهداي كمك هاي مالي جهت تاسيس
 تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي
 
كمبود بودجه در بخش هاي فرهنگي در بسياري از كشورهاي جهان همواره سرعت رشد و توسعه اطلاع رساني و توسعه فرهنگي را با كندي روبرو نموده است. كمك مالي خيرين و نيكوكاران گرامي مي تواند همگام با خدمت رساني سازمانها و نهاد هاي عمومي بر گسترش روز افزون اين بخش علي الخصوص توسعه ،تجهيز ، نوسازي ، بهسازي و اداره كتابخانه ها كمك قابل توجهي نمايد .
 خيرين گرامي در صورت علاقمندي به كمك و حمايت مالي از كتابخانه يا كتابخانه هاي مد نظر خود در هر نقطه از كشور عزيزمان مي توانند نسبت به واريز كمك خود به حساب انجمن كتابخانه‌هاي مربوطه اقدام نمايند.
براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي ادارات كل ‌كتابخانه‌هاي عمومي استان تماس حاصل فرماييد.
 
ساير مشاركت ها
مشاركت در برنامه‌هاي ارتقاي مطالعه مفيد اقشار مختلف
ارتقاء سطح مطالعه مفيد در كشوريكي از اهداف اساسي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور است كه اين امر تنها در راستاي مشاركت هاي آحاد جامعه امكان پذير است . در اين راستا كتابخانه هاي عمومي به عنوان يكي از نهاد هاي فرهنگي به صورت بنيادي نسبت به تامين فضا ها ، امكانات و منابع مورد نياز و مناسب براي كتابخواني فعاليت مي نمايد .
علاقمندان مي توانند طرح ها و پيشنهادات خود را با مسئولين و كارشناسان ذيربط در ميان بگذارند.
 
§همكاري در برنامه‌هاي مطالعاتي نهاد
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در راستاي اجراي سياست راهبردي خود در زمينه هاي مطالعاتي اقدام به ايجاد تفاهم نامه هاي همكاري در سطح استاني و و ملي مي نمايد و اين هدف خود سودمندترين راه در جهت توسعه ظرفيت ها و فرصت هاي مطالعاتي و فرهنگي است .
در اين رابطه تمامي محققين و پژوهشگران فعال در حوزه هاي مطالعاتي كه مي توانند به اين نهاد در رشد كتاب و كتابخواني و توسعه برنامه هاي مطالعاتي كمك و همفكري نمايند مي توانند طرح ها يا نقطه نظرات خود را به نهاد كتابخانه هاي عمومي ارسال نمايند.
 
§همكاري در مسابقات كتابخواني و برنامه هاي فرهنگي در اين خصوص
با عنايت به برنامه هاي مصوب و در نظر گرفته شده در استان ها و فراخوان هاي مشاركت و حضور در در برنامه هاي اين بخش   مي توان گام ارزنده اي در رشد كتابخواني و تبليغ يار مهربان   كتاب در جامعه علي الخصوص در خانواده نمود.
بر اي اطلاع از برنامه هاي فرهنگي در خصوص كتابخواني ميتوانيد به سايت هاي ادارات كل كتابخانه هاي عمومي استان خود مراجعه نموده و با ارتباط با آنها از برنامه ها و زمان و مكان اجراي آن آگاه شويد.
 
§ بهره گيري از طرح ها و برنامه هاي مفيد و ساير مشاركتهاي فكري در حوزه كتابخانه هاي عمومي
طرح ها ، پيشنهادات و برنامه هاي كاربردي در حوزه كتابخانه هاي عمومي مي تواند كمك قابل توجهي در رشد خدمات رساني مطلوب به آحاد جامعه همچنين استفاده بهينه از امكانات نمايد.
لازم به ذكر است : اداره كل مشاركت ها و شهرداري ها به صورت ويژه پذيراي مشاركت هاي فكري و ارائه طرح‌ها ، برنامه ها و پيشنهادات شما گراميان در حوزه كتابخانه هاي عمومي مي باشد.
 
 
بيشتر
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما